ZÁPISY představenstva a valných hromad VSOR

Zápisy z jednání představenstva a z valných hromad jsou k nahlédnutí v kanceláři VSOR ....

------------...................---------------------........................-------------------------........................--------------------

"Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka" - Rakovník
 
 Identifikační číslo:47019549
Datum zápisu: 29.07.1994
Datum zápisu: 29.07.1994
Datum zápisu: 29.07.1994
Výpis ze zasedání VH VSOR 1994 - 2011:
 
1.zasedání / ustavující / VH VSOR     30.6.1994
     -   schválena zakladatelská smlouva VSOR                                                                          *
     -   schváleny stanovy sdružení právnických osob                                                               *
     -   zvoleni členové představenstva VSOR                                                                           *     
         Povolný, Štefánková, Štíbr, Vodička, Smejkal
     -   ustavující zasedání zvolilo předsedou představenstva Mgr.Povolného,                       *      
         místopředsedkyní pí. Štefánkovou   a předsedou revizní komise p. Štíbra
 
2.zasedání VH VSOR    19.10.1994
      -   schválena provozovatelská smlouva s RAVOS,s.r.o.
      -   doba trvání smlouvy na 20 let
      -   přijetí obce Zbečno za člena VSOR dnem 19.10.1994                                              *      
      -   snížení ceny V,S pro obyvatelstvo o 0,50 Kč od 1.1.1995
      -   zahájení provozovatelské činnosti RAVOS,s.r.o. dnem 1.10.1994
 
3.zasedání VH VSOR    7.12.1994
      -   průběh předávání majetku obcí obcím
      -   schválení finančního a hmotného plánu RAVOS,s.r.o. na rok 1995 a cen V,S
      -   úprava článků III.,IV. a V. stanov dle písemné předlohy                                               *
      -   rozšíření vkladu obce Mutějovice / vodovod 14 mil. Kč /
      -   volba starosty obce Zbečno p.Salače za člena představenstva za odstupujícího          *
           p.Vodičku / obec Roztoky /
 
4.zasedání VH VSOR    26.dubna 1995
      -   jakost pitné vody na Rakovnicku
      -   dokončení transformace VaK na Rakovnicku
      -   výroční zpráva o činnosti RAVOS,s.r.o. za rok 1994
      -   volba místostarosty p.Laňky za člena představenstva VSOR za odstupujícího              
          Mgr. Povolného, podpisové oprávnění pro pí.Štefánkovou
      -   investice dokončené v roce 1994 a rozestavěné v roce 1994 – příloha č.1
      -   zápis z představenstva 5.4.1995 - abdikace předsedy PVSOR
 
5.zasedání VH VSOR   4.října 1995  
      -    schválení změny stanov v plném znění ke dni 4.10.1995                                           *
      -   schválení smlouvy o pronájmu VaK a majetku VSOR                                               *
      -   zmocňuje předsedkyni představenstva pí.Štefánkovou podpisem stanov   a smlouvy
          o pronájmu na notářství
      -   investiční výstavba v roce 1995
      -   písemný doklad o připomínkách k provozovatelské smlouvě                                        *
 
6.zasedání VH VSOR   27.února 1996
      -   hospodaření VSOR za rok 1995 a výroční zpráva RAVOS,s.r.o. za rok 1995
      -   rozpočet a plán investic na rok 1996 ; V,S od 1.4.1996
      -   přijetí obce Svojetín za člena VSOR                                                                              *
      -   zakázky RAVOS,s.r.o. pro VSOR v roce 1996 včetně projektové přípravy
 
7.zasedání VH VSOR 30.října 1996 
      -   změna rozpočtu a aktualizace plánu VHIV 1996 – státní dotace 2,238 mil.Kč
      -   mandátní smlouva na vedení ekonomických agend se VSOR                                      *       
      -   přijetí obce Senomaty za člena VSOR ke dni 30.10.1996                                          *
 
8.zasedání VH VSOR    18.února 1997
      -   hospodaření VSOR za rok 1996
      -   plán a rozpočet na rok 1997 
      -   výroční zpráva o činnosti RAVOS,s.r.o. za rok 1996
      -   schválení cen V,S od 1.3.1997
      -   přijetí obce Janov za člena VSOR                                                                                 *
 
9.zasedání VH VSOR   16.července 1997
      -   hospodaření VSOR za 1-6/1997, výrok auditora k závěrce 1996
      -   úprava stanov VSOR čl.6 dle předlohy a rozšíření počtu členů                                  *
      -   žádost obcí Hředle a Lužná o přijetí do VSOR – prověřit majetkoprávní stav 
          infrastruktury obcí a možné ekonomické dopady na VSOR
 
10.zasedání VH VSOR   16.prosince 1997
      -   hospodaření VSOR 1-9/1997 a schválení zvýšeného nájemného ve výši 550 tis. Kč 
          v roce 1997
      -   přijetí obce Přílepy za člena VSOR dnem 16.12.1997                                                  *        
      -   podmínky pro přijetí obce Hředle za člena – odstranění závad na vodovodu do      *
          konce roku 1998
      -   nové ceny V,S ke dni 1.1.1998
      -   zahájení instalace telemetrických systémů                                                                      *
      -   plán VHIV 1998 - havarie plynojemu
 
11.zasedání VH VSOR      3.března 1998
      -   hospodaření za rok 1997 – výrok auditora
      -   plán a rozpočet na rok 1998
      -   VHIV roku 1998 – dotační tituly ČOV a SV Svojetín
      -   výroční zpráva RAVOS,s.r.o.
 
12.zasedání VH VSOR    29.září 1998
      -   hospodaření VSOR za 1.pololetí 1998
      -   hospodaření s vodou a kvalita pitné vody – pokles v odběru 2,2%
      -   stanovisko k přijímání dalších členů a ekonomické dopady na hospodaření VSOR*
      -   dotace v roce 1998 - VSOR 3,486 mil.Kč , obce Senomaty 1,5 a Slabce 0,7 mil.Kč *
 
13.zasedání VH VSOR   17.prosince 1998
      -   doplňující volba členů představenstva za město Rakovník / p.Kubínek za p.Laňku / *
          a obec Zbečno / p.Korbel za p.Salače /
      -   plán a rozpočet na rok 1999, plán VHIV
      -   ceny V,S od 1.ledna 1999
      -   přehled o majetku VSOR k 30.9.1998
 
14.zasedání VH VSOR   18.května 1999
      -   hospodaření za rok 1998, výrok auditora
      -   VHIV 1998, rozestavěnost, přehled o majetku
      -   výroční zpráva o činnosti RAVOS,s.r.o.
      -   žádosti obcí Olešná, Příčina a Petrovice o přijetí schváleny                                       *     
 
15.zasedání VH VSOR   22.prosince 1999
      -   kontrola FÚ v Rakovníku
      -   plán a rozpočet na rok 2000
      -   VHIV na rok 2000 – dokončené tituly
      -   nové ceny V,S od 1.1.2000
      -   snížení rozestavěnosti a sdružení prostředků na výstavbu ČOV – 2.stavba                 *
      -   nabídky vstupu zahraničních společností do českých vodáren
           stanovisko VSOR k dané problematice                                                                          *
 
16.zasedání VH VSOR    26.května 2000   
      -   hospodaření VSOR v roce  1999 – výrok auditora
      -   přehled investičních výdajů a rozestavěnosti za rok 1999
      -   výsledná kalkulace za rok 1999
      -   výroční zpráva RAVOS,s.r.o.
      -   plán VHIV na rok 2000 a finanční podpora výstavbě
      -   informace o VHIV 1994 – 2000                                                                                     *         
      -   mobilní operátoři – zájem o pronájem objektů                                                                     
 
17.zasedání VH VSOR    24.října 2000
      -   hospodaření VSOR 1-6/2000
      -   vodohospodářský program výstavby 2001 – 2005                                                          *
      -   změna čl.2.1.3 a čl.3.9 smlouvy o pronájmu – fakturace nájemného a zvýšeného     *
          nájemného
      -   výsledná kalkulace 1-9/2000
      -   návrh plánu výstavby na rok 2001
      -   doplňující volba dalšího člena představenstva Mgr.Valer                                               *
 
18.zasedání VH VSOR   22.ledna 2001
      -   hospodaření VSOR v roce 2000 – dokončen SV Svojetín-Povlčín-Milostín
      -   návrh kalkulace cen V,S od 1.2.2001
      -   získání akreditace ASLAB pro laboratoř RAVOS,s.r.o.
      -   návrh finančního plánu VSOR na rok 2001
      -   přijetí obce Řevničov za člena VSOR                                                                            *
      -   plán investic na rok 2001 – dotační tituly MZeČR
      -   hospodaření s vodou a kvalita pitné vody
 
19.zasedání VH VSOR   26.března 2001
      -   schválení hospodaření VSOR za rok 2000 po auditu
      -   změna v zastoupení města Rakovník – p. Kubínka nahrazuje Ing.arch.Rouček           *
           volba za člena představenstva schválena
      -   Mgr.Valer zvolen předsedou revizní komise, Ing. Koucká členkou revizní komise    *
      -   VSOR zapsáno do registru zájmových sdružení právnických osob OkÚ Rakovník
           dodatek k zápisu v rejstříku OkÚ dle § 151 z.č. 128/2000 Sb. o obcích                      *
 
20.zasedání   VH VSOR 1.října 2001
      -   hospodaření VSOR k 30.6.2001
      -   výstavba akce „ Rozšíření ČOV Rakovník – 2.stavba – zahájení přípravy ZP
      -   havárie plynojemu Sattler na ČOV – nová membrána si vyžádá 2,1 mil.Kč
      -   aktualizace plánu VHIV – dotace v roce 2001 omezeny
      -   volba 3.člena revizní komise – pí.A.Svobodová /OÚ Pavlíkov/
 
21.zasedání VH VSOR 10.prosince 2001
      -   hospodaření VSOR k 30.9.2001
      -   návrh cen V,S k 1.1.2002
      -   srovnávací kalkulace 1999 – 2002
      -   návrh FP a plánu VHIV na rok 2002
      -   návrh úpravy stanov VSOR čl. 1,3,4 a 5                                                                        *
      -   přehled o majetku VSOR k 30.9.2002
      -   přijetí RAVOS,s.r.o. za člena VSOR                                                                              *
 
22.zasedání VH VSOR   29.dubna 2002
      -   schválení hospodaření VSOR za rok 2001 po auditu
      -   výsledky VHIV 2001 a plán na rok 2002
      -   hospodaření s vodou 1-12/2001 a kvalita pitné vody
      -   výsledná kalkulace za rok 2001
      -   úplné znění stanov VSOR k 10.12.2001                                                                       *
      -   vodovod Nouzov-Přílepy – spolupráce VSOR a obce Přílepy
      -   RAVOS,s.r.o. převzal do stavu pracovní četu VS se stavbyvedoucím P.Petrbokem   *
      -   RAVOS,s.r.o. navýšil základní jmění 17.12.2001 na 1,2 mil.Kč                               *
          reinvestování zisku v plném rozsahu do rozvoje společnosti                                          *
 
23.zasedání  VH VSOR    7.října 2002
      -   hospodaření VSOR k 30.6.2002
      -   kontrolní zpráva VHIV 2001-2002                                                                                 *
      -   zabezpečení kvality pitné vody – opatření RAVOS v přípravě investic
      -   dotace VSOR, Chrášťany a Příčina 2002 - SV Rakovník Sever do provozu               *    
      -   povodně na Rakovnickém potoce – ČOV mimo provoz na 48 hodin
      -   přehled o provozovaném majetku VSOR do 30.4.2002 dle lokalit
 
24.zasedání VH VSOR   17.února 2003
      -   schválení hospodaření VSOR za rok 2002
      -   informace o průběhu voleb a potvrzení členů P VSOR
      -   výroční zpráva o činnosti RAVOS,s.r.o.
      -   návrh cen V,S na rok 2003 od 1.3.2003
      -   finanční plán na rok 2003 a program VHIV zaměřený na jakost vody                        *
      -   majetkové vklady dokončených investic
      -   účast státního rozpočtu na VH výstavbě 2002-2003                                                    *
 
25.zasedání VH VSOR   6.října 2003
      -   schválení hospodaření VSOR po auditu za rok 2002, jednání RK
      -   hospodaření VSOR k 30.6.2003
      -   hospodaření s vodou a kvalita pitné vody
      -   vklad HIM „ Rozšíření ČOV Rakovník – II.stavba“
      -   finanční podpora státního rozpočtu urychluje výstavbu VaK
      -   koncepce oboru VaK ČR                                                                                                 *
 
26.zasedání VH VSOR    6.ledna 2005
      -   hospodaření VSOR v roce 2003
      -   návrh cen V,S od 1.3.2004
      -   úprava smlouvy o pronájmu majetku VSOR                                                                 *
      -   přijetí obce Krupá za člena VSOR                                                                                 *
      -   FP na rok 2004
      -   inventarizace majetku VSOR k 31.10.2003
      -   informace o výstavbě 1995 – 2003                                                                                   *
      -   vyřešení havárie na zdroji Slabce
      -   historie výstavby vodovodu města Rakovník                                                                *
      -   investice pro kvalitu pitné vody
 
27.zasedání VH VSOR   28.června 2004
      -   hospodaření VSOR  po auditu za rok 2003
      -   povolení provozování Krajským úřadem Stč.kraje pro RAVOS 9.4.2004                   *  
      -   výroční zpráva RAVOS,s.r.o. za rok 2003
      -   přijetí obce Kounov za člena VSOR                                                                              *             
      -   aktualizace plánu VHIV 2004
      -   úplné znění Smlouvy o pronájmu VSOR                                                                        *
      -   zprovoznění SV Ra-Jih do Petrovic                                                                                 *
 
28.zasedání VH VSOR   6.ledna 2005    
      -   kontrolní zpráva VHIV 2001-2004                                                                                 *
      -   hospodaření s vodou a výroba v ÚV Studánky
      -   návrh cen V,S 2005 od 1.února 2005
      -   FP na rok 2005 a výdaje na VHIV 2005
      -   hospodaření VSOR v roce 2004  / předběžná info /
 
29.zasedání VH VSOR    21.3.2005
      -   schválení hospodářských výsledků VSOR za rok 2004 po auditu
      -   havárie na vodních zdrojích V2 a V4
      -   výroční zpráva o činnosti RAVOS,s.r.o. v roce 2004
      -   příprava projektů intenzifikace ČOV Rakovník a Jesenice
 
30.zasedání VH VSOR    21.11.2005
      -   VH investice v roce 2005 a příprava programu 2006-10
      -   návrh cen V,S od 1.1.2006
      -   přijetí obce Panoší Újezd za člena VSOR                                                                     *
      -   usnesení vlády ČR 852/2005 – úkoly v oblasti ČOV
 
31.zasedání VH VSOR   3.dubna 2006
      -   schválení hospodářských výsledků VSOR za rok 2005 po auditu
      -  kontrolní zpráva VHIV 2001-2005 a program 2006-2010                                          *
      -   přehled majetku VSOR k 31.12.2005
      -   výroční zpráva o činnosti RAVOS,s.r.o. v roce 2005
 
32.zasedání VH VSOR   11.září 2006
     -   převzetí vodovodu Roztoky do správy VSOR 1.1.2006                                              *
      -   záměr na zřízení zákaznického centra v čp.492                                                                         
      -   dokončení rekonstrukce filtrace ÚV Studánky v roce 2006, ZVA 30.9.2006 –
          fotodoklady
      -   program obnovy vodovodů
      -   vklad majetku obce Přílepy do VSOR - souhlas MF ČR, MZeČR                               *
      -   příprava intenzifikace ČOV III. – dotace Města RA 17,859+2,748 udělena
 
33.zasedání VH VSOR   30.listopadu 2006
      -   náklady a výnosy vodné dle obcí a SV k 30.9.2006
      -   monitoring Rakovnický potok
      -   návrh cen V,S od 1.1.2007
      -   vývoj V,S 2003-2006
      -   plán investiční výstavby 2006 /aktualizace/ a výhled 2007
 
34.zasedání VH VSOR   2.dubna 2007
      -   schválení hospodářských výsledků VSOR za rok 2006 po auditu
      -   v únoru zahájena intenzifikace ČOV Rakovník – náklad 33 mil. – dotace 21 mil.
      -   volba členů představenstva VSOR                                                                                   *
      -   výroční zpráva RAVOS,s.r.o. za rok 2006
      -   přijetí obce Kolešovice za člena VSOR                                                                            *
      -   rozsah správy majetku k 31.12.2006 je 628,4 mil.Kč ; vklad 2006 činí 76 mil.Kč
 
35.zasedání VH VSOR   6.září 2007
      -   historie výstavby vodovodu Rakovník / aktualizace 1993-2007 /                                  *
      -   přehled a význam telemetrií
      -   přijetí obce Lužná za člena VSOR                                                                                *
      -   VHIV – ATS Antonín, obnova Nesuchyně a dodávka do Krupé
      -   zprovoznění zákaznického centra                                                                                    *
      -   vodovody VSOR z pohledu programu obnovy                                                             *
 
36.zasedání VH VSOR   29.listopadu 2007
      -   kontrolní zpráva o výstavbě 2006-2007 – zprovozněno 97,56 mil.Kč majetku              *
      -   hospodaření s vodou a vývoj V,S
      -  návrh cen V,S od 1.1.2008
      -   změna vlastníka RAVOS,s.r.o.                                                                                        *
      -   stanovisko ke kanalizačnímu majetku obce Lužná
 
37.zasedání VH VSOR   17.března 2008
      -   schválení hospodářských výsledků VSOR za rok 2007 po auditu
      -   finanční plán a plán výstavby na rok 2008
      -   majetkové vklady do 31.12.2007
      -   výroční zpráva RAVOS,s.r.o. za rok 2007
      - intenzifikace ČOV Rakovník III.stavba uvedena do ZP – odklad části kalového          *
          hospodářství řešen nákupem Decadrainu a instalací 2 dmychadel – informace o
          výstavbě ČOV
      -   výsledná kalkulace za rok 2007
 
38.zasedání VH VSOR   25.srpna 2008
      -   zpráva o provozu vodovodu Lužná
      -   obnova majetku VaK v působnosti VSOR 3.3.2008                                                     *
      -   přehled o provozovaném majetku / 697,7 mil. Kč /
      -   informace o jezu Asuan na Rakovnickém potoce                                                        *
 
39.zasedání VH VSOR   24.listopadu 2008
      -   výstavba v roce 2008 a příprava roku 2009 / ČOV III. a IV. /
      -   info příprava „Rekonstrukce ČOV Rakovník – kalové hospodářství“
      -   návrh cen V,S na rok 2009
      - návrh programu obnovy  2009-2018 v působnosti VSOR-RAVOS a dílčí materiály   *
                                             - přehled členů VSOR a údaje o výstavbě
                                             - historický vývoj výstavby vodovodu
                                             - obnova na Rakovnicku a vliv kvality výstavby
 
40.zasedání VH VSOR    9.března 2009
      -   schválení hospodářských výsledků VSOR za rok 2008 po auditu
      -   finanční plán a plán VHIV na rok 2009
      -   výsledná kalkulace V,S 2008
      -   přijetí obce Kněževes za člena VSOR                                                                              *
      -   info VSOR 1994-2009                                                                                                      *
      -   technický audit vodovodu Kněževes a plán obnovy 2009
      -   majetkové vklady 2008
 
41.zasedání VH VSOR    27.července 2009
      -   příprava a realizace výstavby v roce 2009
      -   likvidace majetku vyvolanou stavbou ČOV – IV.- kalové hospodářství
      -   žádosti obcí Zbečno, Račice a Branov o vystoupení ze VSOR dle čl.6 stanov-             *   
          ukončení  správy a provozu 31.12.2010
      -   úprava nákladových položek kalkulace V,S bez dopadu na ceny
 
42.zasedání VH VSOR   23.listopadu 2009
      -   aktualizace plánu investic – krajská dotace pro Jesenici  
      -   kontrolní zpráva o výstavbě 2006-2009                                                                           *
      -   návrh finančního plánu a plánu VHIV na rok 2010
      -   cenová kontrola FŘ Praha v organizaci RAVOS,s.r.o.
      -   návrh kalkulace cen V,S 2010
 
43.zasedání VH VSOR   16.března 2010
      -   schválení hospodářského výsledků za rok 2009 po auditu
      -   finanční plán a plán VHIV na rok 2010
      -   přehled o provozovaném majetku VSOR 2006-2009                                                      *
      -   výsledná kalkulace 2009
      -   zpráva pro MěÚ Rakovník o cenách, projednání, kontrola,schvalování                            
      -   program obnovy VaK 2010                                                                                              *
 
44.zasedání VH VSOR    9.srpna 2010
      -   příprava programu výstavby 2011-15                                                                               *
      -   hospodaření s vodou a vývoj V,S
      -   iniciativa VSOR k obcím Zbečno, Branov, Račice                                                          *
      -   opatření ke správě a ochraně majetku VSOR
      -   destrukce na vodovodu z potrubí Luna Plast a.s. Mělník – info mat
 
45.zasedání VH VSOR   30.listopadu 2010
      -   hospodaření VSOR 1-9/2010
      -   stanoviska obcí Branov, Račice, Zbečno – prodloužení správy a provozování do      *
          31.12.2011
      -   volba nového představenstva – Mgr.Valer,p.Laňka,Ing.Valuš,pí.Daenemarková           *
      -   ceny V,S od 1.1.2011
      -   zvýšené nájemné v roce 2010 o 1 mil.Kč - SV Nesuchyně-Mutějovice                     *
 
46.zasedání VH VSOR dne 21.března 2011
      -   hospodaření VSOR , zpráva auditora
      -   pořízení aktiv v roce 2010 , výsledná kalkulace
      -   finanční plán 2011
      -   aktualizace „Vodovod Rakovník“                                                                                    *
      -   výroční zpráva RAVOS,s.r.o.
      -   zpráva VHIV 2006-2010                                                                                                 *
      -   volba člena představenstva Ing.Fraňka                                                                             *        
 
47.zasedání VH VSOR   dne 27.června 2011
      -   plnění programu obnovy 2011 – informace SOVAK
      -   program VHIV 2011-2015                                                                                              *
      -   čst Studánky uvedena do provozu
      -   personální zajištění činnosti VSOR od 1.1.2012                                                           *
 
říjen 2011
Zpracoval: Ing.Riegl
 
( * významné doklady )