INFORMACE různé :

Víte proč je někdy voda z kohoutku bílá?

Když otočíte vodovodním kohoutkem, někdy se stane, že voda, která z něho teče, má bílou barvu. Příčinou zabarvení vody do bílé barvy je vzduch, rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne z vody pomalu uvolňovat. Nejčastější příčina tohoto jevu souvisí s tím, že některé vodovodní kohoutky jsou vybaveny tzv. perlátory. Potom dochází k tomu, že voda tekoucí z kohoutku je promíchána se vzduchem, a to v proporcích, které závisí na stavu perlátoru (je-li pravidelně čištěn) a na průtoku odebírané vody.Je zároveň možné, že se Vám občas stane, že se objeví bílé zabarvení vody poté, co byla na síti provedena oprava a síť je znovu uvedena do provozu (je možné, že se do potrubí dostal vzduch). Tento jev trvá pouze několik hodin. Pokud by přetrvával déle, nebo by se objevoval pravidelně, prosíme Vás, abyste nás informovali.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak mám postupovat při napouštění bazénu?

Bazén lze napouštět vodou z autocisterny, což je rychlejší způsob, nebo vodovodní přípojkou.
Pokud se rozhodnete naplnit bazén z vodovodní sítě, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo špičku. Napouštěním bazénu z vodovodní sítě může dojít k uvolnění sedimentů, a to z důvodu vysoké rychlosti proudění vody v potrubí. Ve vodovodní síti pak může dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů, a tím i k zakalení vody či poklesu tlaku v síti. Pokles tlaku ve vodovodním řadu se může projevit i u jiných odběratelů. Tento mimořádný odběr vody, i když je evidován přes vodoměr, nelze považovat za běžný odběr a proto je nutno chovat se dle výše uvedených doporučení.   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodárny desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. Někdy může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se pitná voda dochlorovává ve vodojemech a ve vodovodní síti. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého).

Běžně jsou v ČR používány pro desinfekci :

  • plynný chlór, koncentrace max. 0,3 mg/l
  • chlornany, méně často chloraminy
  • oxid chloričitý (možný vznik chloritanů, které mají dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění mezní hodnotu 0,2 mg/l)
  • ozón (při ozonizaci vody dochází k okamžité desinfekci, ozón nepůsobí v průběhu distribuce, proto je většinou ozón kombinován s chlórem)

Další typy možné desinfekce pitné vody založené na fyzikálním principu:

  • UV záření
  • membránová filtrace

Každý uvedený způsob desinfekce má svoje výhody i nevýhody. Jedním z důležitých faktorů je požadovaná účinnost desinfekce v dané lokalitě, ekonomika způsobu desinfekce a v neposlední řadě riziko vzniku vedlejších produktů desinfekce (trihalomethany THM, chloritany, halogenoctové kyseliny HAA, bromičnany). Chlorace pitné vody sále patří v ČR k nejběžnějším způsobům desinfekce, kdy velkou roli hraje ekonomika tohoto kroku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

´ýroční zpráva VSOR za rok 2014 k nahlédnuzé Výroční zpráva VSOR za rok 2014.pdf (2535551)

 

Vodné a stočné:

 Kdo návrh cen předkládá  ke schválení?                              Návrh cen  předkládá v souladu s ustanovením zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, prováděcí vyhlášky č .428/2001 Sb.  a smlouvy o pronájmu  provozovatel  vodohospodářského majetku  - společnost  RAVOS,s.r.o.

Provozovatel  RAVOS,s.r.o.  zpracovává  a předkládá  každé čtvrtletí  výkazy  „Výsledná  kalkulace  vodného a stočného“, ve kterých  je prováděno  položkové  srovnání  nákladů  v cenové kalkulaci  a ve skutečnosti za příslušné  období.  Roční výsledná  kalkulace  je  vždy  schvalována valnou  hromadou  VSOR  zároveň  s výroční  zprávou  o činnosti  společnosti  RAVOS,s.r.o.
 
     Ceny vodného a stočného  schvaluje  nejvyšší orgán Vodohospodářského  sdružení obcí Rakovnicka /VSOR/ - tj. valná hromada, která je tvořena statutárními  zástupci jednotlivých členů (obcí a měst) nebo jimi  zmocněnými  zástupci.  Každý  člen  sdružení  má  1 hlas  rozhodující  a na každých  ukončených  1000 obyvatel  nad hranici 3000 obyvatel  má další  hlas. 
 
      Cenová  kalkulace  stanoví  výši  vodného a stočného  na základě vývoje nákladů  v běžném roce  a objemu  vody  fakturované  pitné a odkanalizované, vlivu  legislativních úprav /DPH/  a cenových  změn /inflace/, uvádění nových  vodohospodářských  kapacit do provozu  apod.  Cena  přímo odráží  i požadovaný  a schválený  rozsah péče  o VH zařízení /dodavatelské opravy, revize na vyhrazených zařízeních/  a rozhodnutí   v oblasti  zaměstnanecké  politiky.
 
Návrh  musí respektovat  pravidla MF ČR  o věcném usměrňování cen.
 
Cena pro rok 2011 byla schválena valnou hromadou dne 30. 11. 2010.
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
 

Cenový výměr pro pitnou vodu v roce 2012

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka schválilo na valné hromadě dne 28.listopadu 2011 návrh nové ceny vodného platné od 1.ledna 2012 pro vodovody, které provozuje společnost RAVOS, s.r.o. ve výši

vodné         35,83Kč/m3   včetně DPH 14%

 

Cenový návrh byl doložen vývojem ve spotřebě pitné vody ve hmotných jednotkách za období 2000-2011 a rozborem nákladových položek v letech 2010 - 2012. Návrh zahrnul snížení nákladů vyplývající ze synergie v rámci skupiny Veolia Voda CZ (energie) a náklady vyplývající z nových kapacit uváděných do provozu i z plánované péče o provozovaný majetek.

Navýšení ceny o 11,17% je ovlivněno zvýšením sazby DPH o 4% od 1.1.2012 a nárůstem nájemného o 3 miliony Kč k zabezpečení plánované obnovy vodohospodářského majetku obcí.